Lezing van de dag

Lezingen van vrijdag 23 februari 2024

Eerste lezing

Uit de profeet Ezechiël 18,21-28.

Zo spreekt God de Heer: “Wanneer de boosdoener zich afkeert van al de zonden die hij heeft bedreven,
wanneer hij al mijn geboden onderhoudt en handelt naar recht en wet, dan zal hij leven, zeker leven en hij zal niet sterven.
Van al de wandaden, die hij bedreven heeft, wordt hem er geen meer toegerekend
en vanwege de gerechtigheid, die hij betracht heeft, zal hij leven.
Zou ik soms behagen vinden in de dood van een boosdoener - zo spreekt God de Heer -
en niet veeleer daarin, dat hij zich afkeert van zijn wegen en in leven blijft?
Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en verkeerde dingen gaat doen,
wanneer hij al de afschuwelijkheden bedrijft, die de boosdoener begaat, moet hij dan in leven blijven?
Neen, van al de rechtvaardige daden, die hij verricht heeft, wordt hem er geen meer toegerekend,
en vanwege de ontrouw, die hij getoond heeft, vanwege de zonde, die hij heeft bedreven, zal hij moeten sterven.
Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! Huis van Israël, luister toch!
Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht ?
Als een rechtvaardige zich van zijn eigen rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen,
dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.
En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven.
Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker in leven, dan zal hij niet sterven."

Psalm

Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8.

Uit de diepte roep ik,
Heer, luister naar mijn stem.

luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen

naar mijn smeekgebed.
Als Gij zonden blijft gedenken,

Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,

daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop,

op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit

meer dan wachters naar de ochtend.
Meer dan wachters naar de ochtend,

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

Evangelielezing

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,20-26.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftge­leerden
en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.
Gij hebt ge­hoord, dat tot onze voorou­ders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht.
Maar Ik zeg u: Al wie ver­toornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt:
raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin, en wie zegt dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.
Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft,
laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden.
Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt;
anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren,
en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen.
Voor­waar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org